Průběh realizace projektu

srpen 2012

 • V měsíci srpnu byla na KÚLK předána závěrečná zpráva.

červenec 2012

 • Během měsíce července proběhl účetní audit. Výsledkem auditu bylo konstatování, že předložené materiály dávají přiměřený základ pro hodnocení projektu bez výhrad k závěrečnému vyúčtování.

červen 2012

  Ve čtvrtek 21. června proběhla v Kulturním centru Střelnice závěrečná konference za účasti:
 • hlavních nositelů projektu (Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Pavel Doubrava, Bc. Jana Neumannová, Bc. Lenka Sulková, Mgr. Jan Voňavka)
 • zástupce partnera projektu Panochovy nemocnice Turnov (Bc. Eva Krejčí)
 • odborného konzultanta (Ing. Břetislav Sklář)
 • zástupkyň Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Libereckého kraje (Ing. Macnerová Lucie a Ing. Faltusová Andrea)
 • pedagogického sboru SZŠ a žáků školy

Během konference byl připomenut jednak průběh celého projektu a v příspěvku Bc. Jany Neumannové byly shrnuty výsledky výuky pilotního ověření projektu – konečné testování žáků, zařazení projektu do výuky na příští období.
Ke zhodnocení práce v rámci projektu byli vyzváni i sami studenti. Zástupci oboru lycea velmi vtipně vyzvedli plusy a mínusy z jejich pohledu a žákyně oboru zdravotnický asistent svůj příspěvek zpracovala do formy básně.

Před pár měsíci jsme se dozvěděli o projektu NIS,
jenže my jsme nechtěli dělat vůbec nic.
Učitelé si s tím dali velkou práci,
to aby byli více vzděláni než žáci.
Žáci zasedli u počítače, údaje střádali,
to co jsme nevěděli, za čas jsme zvládali.
Až budeme v nemocnici pracovat,
s těmito znalostmi budeme skórovat.
A za to kantorům můžeme děkovat,
že místo nějaké legrace chodili vytvářet projekt do práce.
Tímto za všechny děkujeme
a mnoho úspěchů s projektem Vám přejeme.

 • 7. monitorovací období bylo prodlouženo na březen - červen 2012
 • auditorka se seznámila s materiály projektu

květen 2012

 • v měsíci květnu dobíhala výuka pilotního ověření projektu u posledních dvou ročníků z 9 devíti testovaných a připravovaly se materiály pro závěrečné hodnocení pilotního ověřování
 • zpracovávaly se podklady pro monitorovací zprávu za období březen - květen 2012
 • pokračovaly přípravy na závěrečnou konferenci. Jako den konání byl stanoven 21. červen 2012 a místem konání bude Kulturní centrum Střelnice.

duben 2012

 • v měsíci dubnu se podařilo dokončit proškolení druhého ročníku oboru asistent a konečné přezkoušení, spojené se závěrečným testem čeká žáky oboru lyceum. V měsíci květnu dokončí proškolení i poslední dvě třídy prvních ročníků.
 • byly zahájeny přípravy na závěrečnou konferenci spojenou s hodnocením celého projektu

březen 2012

 • Podle plánu probíhá výuka 15 odborných témat v 1. a 2. ročnících.
 • V měsíci březnu byla vypracována a předána monitorovací zpráva za období prosinec 2011 - únor 2012.

únor 2012

 • Protože u třetích a čtvrtých ročníků proběhla výuka všech 15 témat, mohlo proběhnout již i testování a hodnocení žáků. Výsledky jsou v současné době zpracovávány. Výuka ve zbývajících prvních a druhých ročnících již probíhá podle dohodnutého harmonogramu.

leden 2012

 • Během ledna 2012 se podařilo u dvou tříd (4. ZA a 3. OS) dospět téměř k závěru výuky a tím se uvolnit prostor odborné učebny i nižším ročníkům. Na začátku února začne tedy i výuka v 1. a 2. ročníku.

prosinec 2011

 • Výuka v odborné učebně, která slouží k výuce projektu, probíhá aktivně i v měsíci prosinci. Z patnácti témat, která byla rozpracována, mají studenti 4. ZL, 4. ZA, 3. OS probránu již polovinu z nich.
 • V měsíci prosinci byla vypracována a zaslána k odsouhlasení monitorovací zpráva za období září - listopad 2011, která je nedílnou součástí projektu.
 • Ve své činnosti pokračují i ověřovatelé, kteří se v současné době zaměřili na kontrolu vypracovaných odborných a e-learningových textů.

listopad 2011

 • Po úvodním seznámení všech žáků s náplní projektu začala během měsíce listopadu výuka projektu "ICT -SZS" u žáků v nejvyšších ročnících - 4. ZL, 4. ZA, 3. OS. Žáci si nejprve v rámci samostudia - e-learningu - nastudovali první témata a následně si i prakticky vyzkoušeli samostatnou práci ve vlastním programu.

říjen 2011

 • V úterý 11. 10. 2011 v rámci oslav 50. výročí školy se uskutečnila návštěva mistra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. Během návštěvy byl pan ministr seznámen s historií i současným rozvojem školy, samozřejmě i se zapojením do projektu EU.

  Na závěr návštěvy byla uspořádána diskuze se žáky 3. a 4. ročníků, která se týkala významu jejich budoucího povolání.

 • V pátek 14. 10. 2011 proběhla úvodní hodina, ve které byli všichni studenti školy seznámeni s průběhem výuky týkající se zvládnutí základních kroků v konkrétním "Nemocničním informačním systému". Formou prezentace se dozvěděli, že půjde jednak o výuku v rámci odborných předmětů a ICT a po ní bude následovat část formou e-learningu. Pro výstup z každého tématu jsou připraveny testy, kde bude ověřena znalost probraného učiva.

  Od 11 hodin následovala oficiální část oslav, kde byl mimo jiné představen projekt a následně byla předvedena i vybavená učebna.

 • V sobotu 15. 10. 2011 byl den otevřených dveří pro bývalé i současné pedagogy a absolventy školy. Všichni návštěvníci si měli možnost prohlédnout nově vybavenou učebnu a o projektu byli informováni formou nástěnek a propagačního roll-up.
 • Prezentace projektu je připravena i na burzy škol - veletrh ÁMOS v Jablonci nad Nisou, veletrh EDUCA v Liberci, Jičín, Turnov, Česká Lípa.

září 2011

 • V září byly dokončeny poslední dokumenty týkající se vlastní výuky. Všichni studenti budou seznámeni s brožurou, která obsahuje patnáct podrobně rozpracovaných studijních témat, a s formou výuky již v pátek 14. října 2011. Po tomto termínu začne v jednotlivých ročnících vlastní výuka.
 • V měsící říjnu proběhnou na škole oslavy 50. výročí existence školy. V rámci této akce je propagováno zapojení školy do projektu "Zvýšení kvality žáků SZŠ".

srpen 2011

  Práce na projektu probíhala i o prázdninách, protože praktická výuka žáků v systému NIS má začít již ve školním roce 2011/2012 a tak byla veškerá iniciativa směrována na dokončení

 • výukových materiálů - pracovalo se na úpravě odborných témat ve spojitosti s NIS a spojení všech 15 témat do konečné tiskové podoby
 • e-learningového kurzu - v druhé polovině srpna proběhla schůzka se zástupci firmy BaKa, s.r.o.. Na schůzce byl konzultován předložený návrh, k jehož podobě byly vzneseny konkrétní připomínky. Dle dodatku budou připomínky zpracovány do 20. 9. 2011.

  červenec 2011

   Během měsíce července byla upravována odborná témata do podoby využitelné pro výuku žáků. Současně byl s firmou BaKa s.r.o.:
  • konzultován návrh e-learningového kurzu, praktických úloh a multimediálních pomůcek (upřesňování požadavků ze strany odborných řešitelů)
  • podepsán dodatek ke smlouvě týkající se termínu dodání výše citovaného návrhu - dohodnutý termín byl upřesněn na 22. 8. 2011

  červen 2011

   V tomto měsíci docházelo ke shromáždění všech výukových materiálů, které budou ve školním roce 2011/2012 dle projektu součástí výuky:
  • na základě výběrového řízení byl dodán návrh e-learningového kurzu pro výuku práce v NIS
  • současně bylo vypracováno 15 témat, která budou nyní podkladem pro skripta výuky NIS

  květen 2011

  • v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: "DODÁVKA PRAKTICKÝCH ÚLOH, E-LEARNINGOVÉHO KURZU A MULTIMEDIÁLNÍCH POMŮCEK PRO VÝUKU PRÁCE V NIS" byla za nejvhodnější nabídku vybrána organizace: BaKa s.r.o. se sídlem v Hořovicích.

  duben 2011

  • v měsíci dubnu byla zveřejněna výzva s tématem: "DODÁVKA PRAKTICKÝCH ÚLOH, E-LEARNINGOVÉHO KURZU A MULTIMEDIÁLNÍCH POMŮCEK PRO VÝUKU PRÁCE V NIS". Vypracované úlohy budou použity pro prezentaci a procvičování dovedností žáků v procesech ošetřovatelské péče.
  • tým odborných učitelek vypracovává studijní materiál pro vybraná témata. Tyto dokumenty budou součástí skript pro výuku ošetřovatelské péče v NIS.

  březen 2011

  • během měsíce března proběhlo plánované školení odborných učitelek týkající se seznámení s programem NIS StaproAkord v praxi. Jedná se o nemocniční informační systém zahrnující úroveň provozu a řízení zdravotnických zařízení, který je v současné době využíván ve velké většině nemocnic.
  • součástí školení konaného v pátek 25. března 2011 byla i "Tisková konference", které se kromě proškolovaných učitelů zúčastnili zástupci vedení školy, odborný konzultant Ing. Břetislav Sklář, hlavní sestra partnerské Panochovy nemocnice a zástupci místního tisku Pavel Charousek a Pavel Matys.

   Zástupce školy Mgr. Pavel Doubrava zde seznámil přítomné s cíli projektu, s průběhem jeho realizace a s úkoly na další období. Potom následovala diskuse týkající se využití počítačů v budoucí praxi studentek středních zdravotnických škol.

  únor 2011

  • bylo provedeno zabezpečení odborné místnosti - byly zde zabudovány mříže do oken
  • učebna byla vybavena 16 notebooky, servrem, tiskárnou, dataprojektorem, plátnem a tabulí

   Učebna je tak plně připravena na plnění další bodu harmonogramu, čímž je školení odborných učitelek. Toto školení proběhne začátkem měsíce března.

  prosince 2010 a leden 2011

  • bylo dokončeno vybavení odborné učebny pracovními lavicemi a židlemi
  • bylo připraveno propojení jednotlivých pracovních míst síťovým kabelem a jejich spojení se servrem a mistem pro data projektor
  • ve veřejných prostorách Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o., která je partnerem projektu, byl umístěn propagační roll-up s informacemi o projektu.

Výsledek rozhodnutí výběrového řízení na dodávku vybavení počítačové učebny

Na základě doporučení hodnotící komise ze dne 20. 12. 2010 bylo rozhodnuto, že nejvhodnějším ze čtyř uchazečů je dodavatel MEDORO s.r.o., se sídlem v Pardubicích. V příloze je k nahlédnutí dokument: